fr nl en
Mijn winkelmandje
0 artikelen - € 0,00
0
Verzending van uw bestellingen na ontvangst van uw betaling - Bedankt voor uw begrip

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

AANVAARDING – Onze verkopen worden afgesloten onder de hierna vermelde algemene verkoopsvoorwaarden waarvan slechts bijzondere schriftelijke bepalingen door ons ondertekend kunnen afwijken.

AANBIEDINGEN – Onze aanbiedingen, evenals deze van onze vertegenwoordigers en agenten, zijn 30 dagen geldig en worden onder voorbehoud van de beschikbare goederen gedaan.

PRIJZEN – Tenzij andersluidende bepaling, zijn de toegepaste prijzen die van het laatste tarief geldend bij de levering. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. In geval van niet-betaling van de prijs binnen de overeengekomen termijn, zullen de eventueel toegekende kortingen aan het debet van de koper toegevoegd worden.

EIGENDOM - De goederen blijven het eigendom van FASANO bvba tot de volledige betaling van de prijs, zelfs wanneer deze goederen intussen aan een derde werden verkocht.

VERVOER - Onze goederen, die zorgvuldig voor de verzending worden verpakt, reizen onder de gehele verantwoordelijkheid van de koper. In geval van schade, moet alle voorbehoud onmiddellijk bij de ontvangst van de goederen gedaan worden aan de transporteur.

VERZEKERINGEN – FASANO bvba staat zich toe om alle geleverde goederen waarvan het bedrag 1.500 € (excl. BTW) en overschrijdt, automatisch te verzekeren en om de prijs van deze verzekering op de koper te verhalen. Onder dit bedrag, als geen enkele order om de goederen te waarborgen aan FASANO bvba werd gegeven, wordt deze toegestaan te veronderstellen dat alle risico's betreffende het vervoer werden verzekerd door de koper. Wanneer de verzekering door FASANO bvba werd onderschreven (zelfs wanneer de prijs van deze verzekering aan de koper wordt gefactureerd) en er zich schade zou voordoen, staat de koper zijn verhaalsmogelijkheden tegen de verantwoordelijke af aan FASANO bvba.

KLACHTEN - Elk bezwaar, om ontvankelijk te zijn, moet per aangetekende brief binnen 8 kalender dagen vanaf de levering ingediend worden. Geen enkel geschil zal geregeld kunnen worden indien geen onmiddellijk voorbehoud werd geformuleerd bij de aankomst van de betrokken goederen. In geval van geschil, als FASANO bvba zijn koper schadeloos heeft gesteld, zal deze laatste FASANO bvba subrogeren in zijn rechten jegens de aansprakelijke personen.

BETALING - Behalve andersluidende schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar in contanten en op ons adres. Alle bedragen van welke aard dan ook niet betaald binnen de 10 dagen vanaf de ontvangst van de factuur, genereren van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning intresten van 1,25% per maand dragen, voor elke aangevangen met maand in het geheel. Op dezelfde manier maakt de niet-betaling van een bedrag op zijn vervaldag onmiddellijk alle andere bedragen invorderbaar, welke de koper verschuldigd kan zijn aan FASANO bvba. Het feit over een wissel op de klant te beschikken of uit te schrijven kan, in geen enkel geval, schuldvernieuwing of afwijking van onze algemene verkoopsvoorwaarden vormen.

SCHADEVERGOEDING - Behalve de hierboven bepaalde achterstallige intresten zal op elk bedrag onbetaald gebleven binnen de 10 dagen na de vervaldatum, van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een forfaitaire schadevergoeding van 20% verschul-digd zijn met een minimum van 60 €. De niet-betaling van deze vergoedingen maakt eveneens onmiddellijk om het even welke andere nog openstaande rekening invorderbaar. Elke ontvangen gedeeltelijke betaling wordt met voorrang toegerekend op het schadebeding, vervolgens op de intresten en dan op de hoofdschuld.

RECHTSBEVOEGDHEID – In geval van een geschil van welke aard ook, zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brussel bevoegd en zal het Belgische recht van toepassing zijn, met uitsluiting van alle andere.
Logo be.Brussels Logo Brussels Invest & Export
Met de steun van Brussel Invest & Export
 
 
Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie